Kural 283

குறள் 283

களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து
ஆவது போலக் கெடும்.                                                           

Stanza 283

Stolen wealth may seem to swell
But in the end will burst.

Kural 284

குறள் 284

களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமம் தரும்.                                                               

Stanza 284

The lust ito steal will in the end
Give endless trouble.

Kural 285

குறள் 285

அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல்.

Stanza 285

Those are incapable of other-wordly love
Who plot evil for wordly goods.

Kural 288

குறள் 288

அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல நிற்கும்
களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு.                                              

Stanza 288

As virtues in a good man’s thoughts,
So greed and deceit in a thief’s.

Kural 290

குறள் 290

கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத்
தள்ளாது புத்தே ளுளகு.                                                          

Stanza 290

The unthieving gain heaven;
Thieves lose both body and soul.